Search Result of "กิตติชัย ดวงมาลย์"

About 198 results
Img

Researcher

นาย กิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม

Resume

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาระดับความดังเสียงรถไฟฟ้าที่มีผลต่อโรงพยาบาลตำรวจ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ลักษณะทิศทางลมที่มีผลจากโครงสร้างกายภาพภายในเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Img

งานวิจัย

Noise on Platform, BTS mass transit (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการตรวจวัดระดับเสียงจากรางรถไฟฟ้า ระบบขนส่งมวลชนกรุงมเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2560 (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการตรวจวัดระดับเสียงจากรางรถไฟฟ้า ระบบขนส่งมวลชนกรุงมเทพมหานคร (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
12345678910