Search Result of "กิตติกา คงกล่อม"

About 4 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการจัดตั้งแปลงศึกษานิเวศป่าไม้ถาวรขนาดใหญ่ บริเวณคอคอดกระ จังหวัดระนอง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, Imgนายเดชา ดวงนามล, Imgดร.ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgDr. Qiaoming LI, ImgDr. Xuelian HE, ImgDr. Yuwu LI, ImgDr. Zhenhua SUN, ImgDr.Wenfu ZHANG, ImgDr.Yun DENG, ImgMr. Bao ZHANG, ImgMr. Jiu MA, ImgMr. Lang MA, ImgMr. Wenfei LI, ImgMr. Yaxiong LI, ImgMr. Yunhong TAN, ImgMr. Zhangyan ZHOU, ImgMr. Zhiliang YAO, ImgMr. Zhongfu ZHANG, ImgMs. Xiaona SHAO, ImgProf.Luxiang LIN, Imgนางสาว จิตติมา คงคาสวัสดิ์, Imgนางสาว พรประภา อนุกูล, Imgนางสาว ศุภรัตน์ ทองกก, Imgนาย เลิศศักดิ์ ศรีพรหม

แหล่งทุน:Xishuangbanna Tropical Botanical Garden (XTBG),Chinese Academy of Sciences (CAS) China

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาย กุศล ตั้งใจพิทักษ์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume