Search Result of "กิจจา สุทธิบุตร"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อผู้นำเข้าของศูนย์ธุรกิจต่างประเทศดาวคนอง (บมจ.ธนาคารกสิกรไทย)

ผู้เขียน:Imgกิจจา สุทธิบุตร

ประธานกรรมการ:Imgเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางวรนันท์ กิตติอัมพานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายองอาจ ปทะวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection