Search Result of "กิจการรกลุ่ม"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์

หัวเรื่อง:ผลของโปรแกรมกิจการรกลุ่มเพื่อพัฒนาความยืดหยุ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Img

Researcher

ดร. พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาการให้คำปรึกษา( Counseling Psychology ), จิตวิทยา( Psychology )

Resume