Search Result of "กิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระ"

About 16 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:กิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระ ฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์และคุณภาพผลของฝรั่งชนิดรับประทานสด

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 11

หัวเรื่อง:ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและคุณภาพผลฝรั่งพันธุ์ 'แป้นสีทอง' เกรดต่าง ๆ

Img

ที่มา:สัมมนาวิชาการการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 21

หัวเรื่อง:การประเมินเชื้อพันธุกรรมของลักษณะปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในผลฝรั่ง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทยเนื่องในโอกาสครับรอบ 40 ปี มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:การประเมินเชื้อพันธุกรรมพลัมสำหรับสารต้านอนุมูลอิสระ

Img
Img

Researcher

ดร. ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การประเมินภาวะโภทชนาการ, โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน , การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ , โภชนาการ, วิทยาศาสตร์การอาหาร

Resume

Img

Researcher

ดร. อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าว (Product development from rice), อาหารขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ (Healthy snacks), เอ็กซ์ทรูชั่น (Extrusion), อาหารขบเคี้ยวชนิดแท่ง (Snack bars), กระบวนการทำแห้ง (Drying Process)

Resume

Img

Researcher

ดร. เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธ์ และพันธุศาสตร์ไม้ผล, Fruit Breeding and Genetics

Resume