Search Result of "กิจกรรมวิถีพุทธ"

About 2 results
Img

Researcher

นาง นัดดาวดี นุ่มนาค, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการห้องสมุด, ระบบงานเอกสาร, Library Science, Information Science

Resume

Img

Researcher

ดร. ขจร ฝ้ายเทศ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สื่อสารมลชน(วิทยุ-โทรทัศน์), สื่อสารการเมือง

Resume