Search Result of "กิจกรรมพัฒนานิสิต"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยกระบวนการกิจกรรมการเรียนรู้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นงลักษณ์ มโนวลัยเลา, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย ศุภฤกษ์ ทานาค, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การศึกษา, คณิตศาสตร์, หลักสูตรและการสอน

Resume