Search Result of "กิจกรรมนันทนาการ"

About 31 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของกิจกรรมนันทนาการที่มีต่อทักษะกลไกเนื้อมัดใหญ่ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

ผู้เขียน:Imgสมมาตร นธีวนาพันธ์

ประธานกรรมการ:Imgวิสูตร กองจินดา

กรรมการวิชาเอก:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์, Imgสุวิมล ตั้งสัจจพจน์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรของผู้ประกอบกิจกรรมนันทนาการฐานทรัพยากรธรรมชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการเพื่อแก้ปัญหาเยาวชนติดเกม

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของกิจกรรมนันทนาการที่มีผลต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ

ผู้เขียน:Imgการะเกด หัตถกิจวิไล

ประธานกรรมการ:Imgสุวิมล ตั้งสัจจพจน์

กรรมการร่วม:Imgดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ผลของการใช้กิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาทักษ๋ะการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กัลพฤกษ์ พลศร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรของผู้ประกอบกิจกรรมนันทนาการฐานทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่คุ้มครอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการเพื่อแก้ปัญหาเยาวชนติดเกม

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของกิจกรรมนันทนาการต่อคุณภาพน้ำในแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติ: กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติเอราวัณ

ผู้เขียน:Imgแสงสรรค์ ภูมิสถาน

ประธานกรรมการ:Imgนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์กิจกรรมนันทนาการและประสิทธิภาพของโปรแกรมสื่อความหมายธรรมชาติ ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา

ผู้เขียน:Imgวิภาดา ผิวสวัสดิ์

ประธานกรรมการ:Imgนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุรเชษฎ์ เชษฐมาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเข้าร่วมการใช้เวลาว่างในกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งและการพัฒนาทางสังคมของประชาชนในกรุงเทพฯ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของกิจกรรมนันทนาการต่อพฤติกรรมและการใช้พื้นที่ของกวางป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ผู้เขียน:Imgนักสิทธิ์ สังข์จันทร์

ประธานกรรมการ:Imgนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์, อาจารย์, Imgอนรรฆ พัฒนวิบูลย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12