Search Result of "กิจกรรมการเรียนการสอน"

About 27 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Students' Perspectives and Teacher's Experiences on the Integration of Intercultural Contents to Task-Based Activities (2019)

ผู้แต่ง:ImgOnwaree Promta, ImgDr.Suphatra Sucharitrak, Lecturer,

วารสาร:

Img
Img

งานวิจัย

ภาษาไทย:การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาเซียนในวิชาโฟล์คดานซ์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัจฉรา เสาว์เฉลิม, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะศึกษาศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยใช้โมเดลซิปปาเรื่องการวิเคราะห์งบการเงินของนิสิตภาคปกติ สาขาการจัดการ ชั้นปีที่ 2 (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางณัฐินี ชุติมันตพงศ์, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

งานวิจัย

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองและเกม (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน

ผู้เขียน:Imgเกวรี เหมือนเรือง

ประธานกรรมการ:Imgวสันต์ ทองไทย

กรรมการร่วม:Imgพิกุล เอกวรางกูร

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์

หัวเรื่อง:ภาษาไทย:การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาเซียนในวิชาโฟล์คดานซ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัจฉรา เสาว์เฉลิม, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ผู้เขียน:Imgสุณิสา สุมิรัตนะ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวอรพรรณ ตันบรรจง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน สาระวิทยาศาสตร์ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) จังหวัดอ่างทอง

ผู้เขียน:Imgสุกัญญา นิ่มพันธุ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุนทรา โตบัว, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgวสันต์ ทองไทย

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กปฐมวัย: กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลวุฒิสารศึกษา จังหวัดเพชรบุรี

ผู้เขียน:Imgกานต์สุดา ประกาศวุฒิสาร

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ชีพสุมน รังสยาธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน์ สำหรับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษต่ำ ระดับช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนอนุบาลภู่ขจร

ผู้เขียน:Imgสกลวรรณ ภู่ขจร

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุนทรา โตบัว, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร

ผู้เขียน:Imgพรทิพย์ ตรีสกุลวงษ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางปราณี โพธิสุข, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวอัญชัน เกียรติบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12