Search Result of "กิจกรรมการท่องเที่ยว"

About 36 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาแนวทางสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสกลนคร (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุษกร ครจำนงค์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารวนศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบผจญภัยโดยใช้รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อต่อระบบนิเวศของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การประเมินการสูญเสียดิน และการเกิดตะกอนจากพื้นที่ลุ่มน้ำที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเข้มข้น กรณีศึกษาตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, อาจารย์, Imgดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. อนามัย ดำเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

การประชุมวิชาการ

ศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงบวกเมืองพัทยา (2009)

ผู้แต่ง:ImgWorarat Sirijirakarn, ImgDr.Sarawut Preamechai, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงบวกเมืองพัทยา

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงบวกเมืองพัทยา

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงการลงแรงการทำประมงจากกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgสไบทิพย์ ทรัพย์พจน์

ประธานกรรมการ:Imgกังวาลย์ จันทรโชติ

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgเพ็ญพร เจนการกิจ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12