Search Result of "กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ"

About 44 results
Img
Img

งานวิจัย

การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระและกิจกรรมการต้านแบคทีเรียในน้ำฟักข้าวพร้อมดื่ม (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อารีย์ อินทร์นวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

งานวิจัย

กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณฟลาโวนอยด์และฟีนอลิกของไหมข้าวโพดและเครื่องดื่มไหมข้าวโพด (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอริสรา โพธิ์สนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม

หัวเรื่อง:กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lintillifera) สาหร่ายทุ่น (Sargassum oligocystum) และสาหร่ายเขากวาง (Garcilaria changii)

Img

งานวิจัย

การสกัดส่วนประกอบฟังก์ชันนัลจากสาหร่าย โดยวิธีสกัดด้วยของไหลวิกฤติยิ่งยวด (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgปนิดา บรรจงสินศิริ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
123