Search Result of "กำไร"

About 229 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการกำไร บรรษัทภิบาล และการซื้อขายหุ้นของบุคคลวงใน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลกระทบของรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่มีต่อการจัดการกำไร (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายณัฐวุฒิ ทรัพย์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

คุณภาพการสอบบัญชีและการจัดการกำไร (2013)

ผู้แต่ง:ImgDr.Kanok-on Kaewprapa, Lecturer,

วารสาร:

Img
Img
12345678910...