Search Result of "กำลังผลิต"

About 24 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาวิจัยและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นเพื่อคัดเลือกเส้นทางการขนส่งถ่านหินสำหรับโครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปิยะวัฒน์ พรหมรักษา

Img

ที่มา:โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนการวิจัย ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางไพลิน ผู้พัฒน์

Img

ที่มา:โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนการวิจัย ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:The Seminar on Natural Resources: Combating Environment Crisis in the Tropics

หัวเรื่อง:การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กระดับขยายกำลังผลิตเพื่อผลิตน้ำมัน/ไบโอดีเซล

Img

ที่มา:The Seminar on Natural Resources: Combating Environment Crisis in the Tropics

หัวเรื่อง:การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กระดับขยายการผลิตเพื่อผลิตน้ำมัน/ไบโอดีเซล

Img

Researcher

นาย เทพบุตร เวชกามา

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย ณัฐภาส ผู้พัฒน์

ที่ทำงาน:ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Algae culture technology and utilization, เทคโนโลยีชีวภาพ

Resume

Img
Img

Researcher

นาย อลงกต อินทรชาติ

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม, การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, งานวิเคราะห์ทางด้านคุณภาพน้ำและดินตะกอน, งานวิเคราะห์สัตว์หน้าดิน

Resume

Img

Researcher

นาย ลิขิต ชูชิต

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:แพลงก์ตอนวิทยา (plomktology), การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture)

Resume

Img

Researcher

ดร. วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากรป่าไม้(Forest Ecology ), นิเวศวิทยาป่าชายเลน (Forest Management ), วนเกษตร(Mangrove Ecosystem Management)

Resume

Img

Researcher

ดร. วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, คุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Resume

Img

Researcher

ดร. ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Power System Reliability, Maintenance Management, Power System Operation and Optimization

Resume

12