Search Result of "กำลังคน"

About 105 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดชลบุรีเพื่อรองรับการเิปิดเสรีประชาคมอาเซียน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรยศ ละม้ายศรี, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอังศุธร เถื่อนนาดี, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดชลบุรีเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรยศ ละม้ายศรี, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอังศุธร เถื่อนนาดี, อาจารย์

Img

ที่มา:สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

หัวเรื่อง:การศึกษาแนวทางการผลิตกำลังคนตามความต้องการของประเทศ : กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

หัวเรื่อง:การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การบริหารกำลังคนภาครัฐเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การสำรวจความต้องการแรงงานเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 2 (การสร้างตัวชี้วัดและวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนของภาคอุตสาหกรรมการผลิต)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดตารางงานที่เหมาะสมสำหรับพนักงานเก็บเงินค่าผ่านทาง

ผู้เขียน:Imgจุฑาทิพ วิทวัสกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.จุฑา พิชิตลำเค็ญ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgสโรช บุญศิริพันธ์

Img

งานวิจัย

การพยากรณ์ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธิดาพร ศุภภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

Img

งานวิจัย

การสำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อศึกษาระบบรอยเลื่อนมีพลังในภาคใต้ของไทย (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสกร ปนานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

123456