Search Result of "กำจัดศัตรูพืช"

About 212 results
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปี 2555 "การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อสังคมไทยที่ปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช"

หัวเรื่อง:ต้นทุนผลกระทบภายนอกทางเศรษฐศาสตร์ของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทย

Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชมเชยการนำเสนอภาคโปสเตอร์ สาขาการป้องและกำจัดศัตรูพืช (2017)

ผลงาน:ลักษณะอาการของโรคและการเข้าทำลายของเชื้อราเคอร์วูลาเรียสาเหตุโรคใบจุดของกล้วยหอมทอง ในอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

นักวิจัย: Imgดร.วีระณีย์ ทองศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนางสาวนภลภัส บุษบงก์ Imgดร.ปัฐวิภา สงกุมาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยนเรศวร

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การทำอนุพันธ์เพื่อการวิเคราะห์ด้วย GC ของสารกำจัดศัตรูพืชบางชนิดภายหลังการสกัดด้วยน้ำร้อนยวดยิ่ง (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ เจียรถาวร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากลุ่มแบคทีเรียที่มีความสามารถในการลดปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชที่พร้อมใช้ในเชิงพาณิชย์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางมณฑา วงศ์มณีโรจน์

แหล่งทุน:กลุ่มสารอันตราย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

เทคนิคการสกัดสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในดินด้วยของเหลวภายใต้ความดันสูง (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ เจียรถาวร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้จุลินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มณจันทร์ เมฆธน, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนาย ชาญ เมฆธน

แหล่งทุน:บริษัทแอพพลายเค็ม (ประเทศไทย) จำกัด

Img
Img
12345678910...