Search Result of "กาแปรรูปอาหาร"

About 1 results
Img

Researcher

นางสาว วัลลภา โพธาสินธ์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:กาแปรรูปอาหาร , การถนอมอาหาร

Resume