Search Result of "กาว"

About 1087 results
Img

ที่มา:ความรู้สู่เชิงพาณิชย์ นำเศรษฐกิจไทยก้าวไกลอาเซียน

หัวเรื่อง:การบำบัดน้ำเสียจากบ่อตกตะกอนเริ่มต้นของโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ด้วยการดูดซับของเถ้าลอยลิกไนต์ ร่วมกับเทคนิคการกรองในหน่วยย่อยขนาดเล็ก

Img

ที่มา:ความรู้สู่เชิงพาณิชย์ นำเศรษฐกิจไทยก้าวไกลอาเซียน

หัวเรื่อง:การบำบัดน้ำเสียจากบ่อตกตะกอนเริ่มต้นของโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ด้วยการดูดซับของเถ้าลอยลิกไนต์ ร่วมกับเทคนิคการกรองในหน่วยย่อยขนาดเล็ก

Img

ที่มา:การเสวนาทางวิชาการเรื่อง ไหมไทยก้าวสู่สากล

หัวเรื่อง:การดัดแปรพื้นผิวเส้นไหมด้วยเทคนิคของชั้นพอลิอิเล็กโทรไลต์เพื่อสมบัติการย้อมสีและการคงทนของสีต่อการซัก

Img

ที่มา:วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การปนเปื้อนของเมลามีนในอาหารสัตว์

Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7 เรื่อง เทคโนโลยีอาหารก้าวไกลนำไทยสู่ครัวโลก

หัวเรื่อง:Survey on healthy products from soybean and the study of soybean components

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืช ครั้งที่ 11:อารักขาพืชไทยก้าวไกลในประชาคมอาเซียน

หัวเรื่อง:ความต้านทานโดยสมบูรณ์ต่อโรคใบไหม้แผลใหญ่ของข้าวโพดหวานพันธุ์ลูกผสม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำวิถึไทย ก้าวไกลสู่สากล

หัวเรื่อง:ผลของสารสกัดจากไซยาโนแบคทีเรีย Hapalosiphon fontinalis (Ag.) Bornet. ต่อการเกิด lipid peroxidation ในพืชบางชนิด

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการนานาชาติ "นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 7" ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 มุ่งมั่นงานวิจัย พัฒนาชาติไทยให้ยั่งยืน

หัวเรื่อง:กระบวนการขับเคลื่อนกลุ่มพลังเยาวชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อสืบสานงานการอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านพุเตย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

Img

ที่มา:การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 อารักขาพืชไทย ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน

หัวเรื่อง:ชีววิทยาการกระจายของแมลงหวี่ขาวใยเกลียว Aleurodicus dispersus Russell (Hemiptera: Aleyrodidae) บนใบมันสาปะหลังณ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสาปะหลังแห่งประเทศไทย จ. นครราชสีมา

Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7 เรื่อง เทคโนโลยีอาหารก้าวไกลนำไทยสู่ครัวโลก

หัวเรื่อง:การพัฒนาข้าวเกรียบใบมะกรูด

Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7 เรื่อง เทคโนโลยีอาหารก้าวไกลนำไทยสู่ครัวโลก

หัวเรื่อง:ผลของสารกันหืนต่อคุณภาพของข้าวเกรียบทอดในระหว่างการเก็บรักษา

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50 -กู้วิกฤตธรรมชาติ สร้างโอกาสเกษตรไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน

หัวเรื่อง:การผสมข้ามชนิดในพืชสกุล Jatrophs และการตรวจสอบลูกผสม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร "สหวิทยาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน

หัวเรื่อง:การศึกษาความเหมาะสมของการงทุนและปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนของโรงผลิตพลังงานไฟฟ้า จากชีวมวลในโรงสีข้าว

Img

ที่มา:สร้างสรรค์ ภูมิปัญญา ก้าวย่าง ยั่งยืน การประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ 25 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:เทคนิคการนำการควบแน่นของน้ำค้างมาใช้เป็นระบบน้ำของสวนหลังคา

Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาวิชาการ-วิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 7 "การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน"

หัวเรื่อง:ภาคประชาชน กับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน: ถอดบทเรียนจากประสบการณ์เข้าร่วมประชุมอาเซียนภาคประชาชน ประจำปี 2555

Img

ที่มา:"นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 7"ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3:งานวิจัย พัฒนาชาติไทยให้ยั่งยืน "

หัวเรื่อง:การเกิดเทตร้าพลอยด์โดยใช้คอลชิซินกับสบู่ดำ

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50 กู้วิกฤตธรรมชาติ สร้างโอกาสเกษตรไทย ก้าวไกลสู้อาเซียน

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อตรวจสอบพันธุ์ลูกผสมในบัวประดับและบัวหลวง

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50 กู้วิกฤตธรรมชาติ สร้างโอกาสเกษตรไทย ก้าวไกลสู้อาเซียน

หัวเรื่อง:การผสมข้ามชนิดในพืชสกุล Jatropha และการตรวจสอบลูกผสม

Img

งานวิจัย

การศึกษาคุณสมบัติของไม้ประกอบที่ได้จากการใช้กาวลิกนิน สำหรับ particle board และ MDF (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

Img

งานวิจัย

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผ้าไหมไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับโลก (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

12345678910...