Search Result of "การให้เหตุผล"

About 40 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การให้เหตุผลทางกฎหมายด้วยโปรแกรมภาษาลอจิก (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12