Search Result of "การให้อาหาร"

About 121 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องจักรในระบบการให้อาหาร TMR (2001)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวรรณ หอมหวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธรรมนูญ ทองประไพ

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบการผลิตเนื้อเยื่อกล้วยไข่เกษตรศาสตร์ 2 ในเชิงการค้าด้วยเทคนิคการให้อาหารเหลวแบบจุ่มชั่วคราว (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุลักษณ์ แจ่มจำรัส

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รงรอง หอมหวล, Imgนางมณฑา วงศ์มณีโรจน์, Imgนายสานนท์ บุญมี

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนวิจัยมุ่งเป้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีงบประมาณ 2562

Img
Img
1234567