Search Result of "การใช้เว็บไซต์"

About 10 results
Img

งานวิจัย

ผลการใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

ผลการใช้เว็บไซต์ Edmodo ในการจัดการเรียนการสอน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

การประชุมวิชาการ

ผลการใช้เว็บไซต์ Edmodo ในการจัดการเรียนการสอน (2016)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

Researcher

ดร. วราพรรณ อภิศุภะโชค, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการสารนิเทศ, วารสารอิเล็กทรอนิกส์, การสืบค้นสารนิเทศ, การจัดการความรู้

Resume

Img
Img

Researcher

นาย ขจิต ฝอยทอง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การสอนภาษาอังกฤษ Teaching English, เทคนิคการสอน Technique for teaching English, การใช้เว็บไซต์ในการสอนภาษาอังกฤษ Web-based Learning, knowledge management, Training , ค่ายภาษาอังกฤษ, Action research, วิจัยในชั้นเรียน

Resume

Img

Researcher

ดร. จิรวรรณ เจริญสุข, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:ทฤษฎีปัญญาประดิษฐ์, ภาษาธรรมชาติ, การพัฒนาระบบโดยใช้เว็บไซต์

Resume