Search Result of "การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ"

About 57 results
Img
Img

งานวิจัย

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผ้าไหมไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับโลก (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ตัวแปรกำหนดการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจขนาดเล็ก (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัครนันท์ คิดสม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123