Search Result of "การใช้ศัตรูธรรมชาติ ระบบการจัดการแมลงศัตรูพืช หน่อไม้ฝรั่ง"

About 2 results
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การใช้ศัตรูธรรมชาติในระบบการจัดการแมลงศัตรูหน่อไม้ฝรั่ง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวณิชานันท์ เกินอาษา, อาจารย์

Img

Researcher

นางสาว ณิชานันท์ เกินอาษา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume