Search Result of "การใช้พื้นที่"

About 75 results
Img

งานวิจัย

ความหลากชนิด ความมากมาย และการใช้พื้นที่อาศัยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินเนื้อ ด้วยกล้องดักถ่ายภาพในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การใช้พื้นที่สำคัญ (core area) ของนกเงือก และชุมชนอนุรักษ์นกเงือกในประเทศไทย (2017)

หัวหน้าโครงการ:วิจักขณ์ ฉิมโฉม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์, อาจารย์, Imgวิจักขณ์ ฉิมโฉม

แหล่งทุน:Shera Public Company Limited

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

ความหลากชนิดและการกระจายของสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ในป่าชายเลนตามสภาพ การใช้พื้นที่และฤดูกาล : กรณีศึกษาบ้านคลองโคนและปากแม่น้ำบางตะบูน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศิรประภา เปรมเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

Escherichia coli และ enterococci ใน 9 แหล่งตัวอย่างตามเส้นทางแม่น้ำโขง: คุณลักษณะของสายพันธุ์และความสัมพันธุ์กับการใช้พื้นที่ (2017)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดร.นีลวรรณ พงศ์ศิลป์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พงศ์ระวี นิ่มน้อย, รองศาสตราจารย์, Imgรศ.ดร.นีลวรรณ พงศ์ศิลป์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัมนามหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และศึกษาการใช้พื้นที่สำคัญ (core area) ในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgอนรรฆ พัฒนวิบูลย์

แหล่งทุน:โครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

รูปแบบการขอใช้พื้นที่ฟาร์ม ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการงานฟาร์มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวทัศนีย์ จันภูถิ่น

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอนุรักษ์ เครือคำ, Imgนายชัยรัตน์ คำหา, Imgนายรัชชานนท์ ผงทอง

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

งานวิจัย

การพัฒนาแบบจำลองต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการใช้พื้นที่เกษตรกรรม: กรณีศึกษา ชุมชนพื้นที่ลุ่มน้ำแม่พร่อง-แม่พูล จังหวัดอุตรดิตถ์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนิภาวรรณ กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234