Search Result of "การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้"

About 7 results
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารการจัดการป่าไม้

หัวเรื่อง:ลัวะ

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ปัญหาป่าไม้ในประเทศไทย (2007)

ผู้แต่ง:ImgDr.Apichart Pattaratuma, Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Lua

ผู้แต่ง:ImgDr.Apichart Pattaratuma, Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อสำรวจ ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

ผู้เขียน:Imgจรัณธร บุญญานุภาพ

ประธานกรรมการ:Imgสุวิทย์ อ๋องสมหวัง

กรรมการวิชาเอก:Imgประสงค์ สงวนธรรม

กรรมการวิชารอง:Imgดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. อภิชาต ภัทรธรรม, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน Land Use Planning, วนศาสตร์ชุมชน, การจัดการป่าไม้, นิเวศวิทยามนุษย์, ชาวเขา

Resume