Search Result of "การใช้ประโยชน์ที่ดิน"

About 406 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองกำพวนเพื่อใช้วางแผนการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง (2010)

หัวหน้าโครงการ:

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกำจัด รื่นเริงดี, Imgนายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์, Imgนายเดชา ดวงนามล, Imgนายวิสัย คงแก้ว, Imgนายสหัส ราชเมืองขวาง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2553 (เงินอุดหนุนศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ปกากะญอ ประเพณี ความเชื่อ การใช้ประโยชน์ที่ดิน (2007)

ผู้แต่ง:ImgDr.Apichart Pattaratuma, Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรในประเทศไทย กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นรารัก บุญญานาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...