Search Result of "การใช้น้ำ"

About 416 results
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ผลของการใช้น้ำส้มไม้ต่อการเจริญเติบโตของสตรอเบอรี่ (2005)

ผู้แต่ง:ImgMs.Benjarach Thongyeun,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การหาค่าการใช้น้ำของพืชในโครงการชลประทานขนาดใหญ่โดยวิธีการสำรวจระยะไกล (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img

งานวิจัย

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อการเกษตรด้วยระบบน้ำหยด (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังสิต สุวรรณมรรคา, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดอัตราการใช้น้ำของพืชแบบประหยัด (1998)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายมนตรี ค้ำชู, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาโครงการประดิษฐ์กรรมเพื่อพัฒนาชนบท

Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดอัตราการใช้น้ำของพืชแบบประหยัด (1997)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายมนตรี ค้ำชู, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาโครงการประดิษฐ์กรรมเพื่อพัฒนาชนบท

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาโคพื้นเมือง เพื่อยกระดับสมรรถภาพการผลิตโดยใช้น้ำเชื้อแช่แข็งโคพันธุ์กำแพงแสน (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปรีชา อินนุรักษ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

Img
12345678910...