Search Result of "การใช้ที่ดินแบบวนเกษตร"

About 6 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของราษฎรพื้นที่แนวกันชนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในการใช้ที่ดินแบบวนเกษตร

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของราษฎรพื้นที่แนวกันชนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในการใช้ที่ดินแบบวนเกษตร

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของราษฎรพื้นที่แนวกันชนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในการใช้ที่ดินแบบวนเกษตร

Img

ที่มา:สวพ.มก.

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการแข่งขันฯ สาขาเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากรป่าไม้(Forest Ecology ), นิเวศวิทยาป่าชายเลน (Forest Management ), วนเกษตร(Mangrove Ecosystem Management)

Resume