Search Result of "การใช้จักรยาน"

About 36 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2 การเดินและจักรยาน ปฏิบัติได้ ปฏิบัติจริง ในบริบทไทย

หัวเรื่อง:การส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อเข้าสู่สถานีระบบขนส่งมวลชนแบบราง กรณีศึกษาสถานีบ้านทับช้าง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2 การเดินและจักรยาน ปฏิบัติได้ ปฏิบัติจริง ในบริบทไทย

หัวเรื่อง:การระบุจุดเสี่ยงอันตรายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อป้องกันอุบัติภัยทางถนนในพื้นที่บางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2 การเดินและจักรยาน ปฏิบัติได้ ปฏิบัติจริง ในบริบทไทย

หัวเรื่อง:การส่งเสริมการใช้จักรยานสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด

Img

งานวิจัย

ความเต็มใจจ่ายเพื่อการบริหารจัดการช่องทางจักรยานและพฤติกรรมการใช้จักรยานของประชาชนในกรุงเทพมหานคร (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ต่างๆที่ได้รับโอนจากโครงการพิเศษสังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม การขนส่งในเมือง การขนส่งแบบไม่ใช้เครื่องยนต์

Resume

Img
Img
Img
Img
12