Search Result of "การโรงแรม"

About 444 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ประชุมวิชาการผลงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2548 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548

หัวเรื่อง:ผลของน้ำส้มไม้ต่อคุณภาพและผลผลิตของมะละกอและเสาวรส

Img

ที่มา:งานประชุมวิชาการผลงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2548 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548

หัวเรื่อง:ผลของการใช้น้ำส้มไม้ต่อการเจริญเติบโตของสตรอเบอรี่

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษากระบวนการเข้าสู่สังคมองค์กรของนิสิตในโครงการสหกิจศึกษา สาขาการโรงแรม (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเปรมฤดี ชอบผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการผลงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2548 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548

หัวเรื่อง:การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นไหลสตรอเบอรี่คุณภาพดีด้วย วิธีการผลิตแบบชำต้น

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการผลงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2548 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548

หัวเรื่อง:บทบาทซิลิกอนและแคลเซียมต่อการผลิตสตรอเบอรี่

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น หน้า 180-186.

หัวเรื่อง:ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชนิดใหม่สำหรับการรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์และการปรับใช้ในแปลงเพื่อควบคุมโรคใบขีดของข้าวโพดหวาน.

12345678910...