Search Result of "การโคลนยีน"

About 127 results
Img
Img

งานวิจัย

การโคลนยีน Myostatin และยีน Heat shock protein ในปลาดุกอุย (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภาวดี พุ่มพวง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (5)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การบ่งชี้และโคลนยีน trehalose-6-phosphate synthase ในอ้อย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นงลักษณ์ เทียนเสรี, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การโคลนยีนโปรตีเอสที่ย่อยเซอริซินจาก Bacillus subtilis C4 (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, Imgนส. สุณิสา สุวรรณพันธ์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234567