Search Result of "การแพทย์แผนไทย"

About 40 results
Img

ที่มา:วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

หัวเรื่อง:การเพิ่มประสิทธิภาพการชักนำรากหนอนตายหยาก (Stemona collinsae Craib) ในสภาพปลอดเชื้อและการนำต้นออกปลูก

Img

ที่มา:วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

หัวเรื่อง:การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดเมธานอลของผลมะขามป้อมจากแหล่งเพาะปลูกในประเทศไทยเพื่อคัดเลือกมาใช้เป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอาง และเสริมอาหาร

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการฟื้นฟูความรู้ทางการแพทย์แผนไทย (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgผศ.ดร.สาวิตรี คทวณิช, Imgภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร

แหล่งทุน:บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการใช้บริการหัตถบำบัดทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ในคลินิกอายุรเวทการแพทย์แผนไทยประยุกต์ กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgกมลมาสย์ หลวงแสน

ประธานกรรมการ:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการมารับบริการการแพทย์แผนไทยประยุกต์ของประชาชนที่ศูนย์สุขภาพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้เขียน:Imgพีรดา จันทร์วิบูลย์

ประธานกรรมการ:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแผนกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ผู้เขียน:Imgพันทิตา เฉลิมพนาพันธ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgงามลมัย ผิวเหลือง

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยของนักศึกษาคณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้เขียน:Imgจุฑารัตน์ เสรีวัตร

ประธานกรรมการ:Imgดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองด้วยการแพทย์แผนไทยของนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้เขียน:Imgณัฐวรรณ วรพิสุทธิวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการในสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ผู้เขียน:Imgมุกมณี โพธิ์รัง

ประธานกรรมการ:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางหฤยา อารีวงศ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552 (Thailand Research Expo 2009)

หัวเรื่อง:ตำรับยา ตำราไทย

Img

ที่มา:บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการฟื้นฟูความรู้ทางการแพทย์แผนไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:นิเวศวิทยาของตั๊กแตนกิ่งไม้และด้วงกระดิ่งทองเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:นิเวศวิทยาของตั๊กแตนกิ่งไม้และด้วงกระดิ่งทองเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้รับบริการนวดไทยในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพการแพทย์แผนไทย จังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:Imgกมลรัตน์ ณ หนองคาย

ประธานกรรมการ:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้การแพทย์แผนไทยประยุกต์ในการให้บริการด้านสุขภาพในโรงพยาบาล สังกัดกองทัพบก เขตพื้นที่กองทัพภาคที่ 1

ผู้เขียน:Imgศุภลักษณ์ ฟักคำ

ประธานกรรมการ:Imgดร.เรณุมาศ มาอุ่น, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
12