Search Result of "การแปล"

About 164 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การวิจัยพันธุศาสตร์เพื่อแปลผลสู่การประยุกต์ (Translational Genetics Research for Application)

หัวเรื่อง:บทบาทของไมโครอาร์เอ็นเอในการควบคุมการออกดอกในข้าว

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาประเภทและสาเหตุของการแปลผิดในการแปลของนักแปลมือใหม่ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพัฒนพงศ์ วงศ์เรณู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาแนวทางการแปลเอกสารประวัติศาสตร์จากภาษาจีนเป็นภาษาไทย:กรณีศึกษาการแปลบันทึกเกี่ยวกับอาณาจักรล้านนาในเอกสารโบราณจีน (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (3) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456789