Search Result of "การแปล"

About 153 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ระบบแปลตัวอักษรภาษามือไทยโดยใช้อุปกรณ์คิเนค (2012)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

้เกร็ดชีวประวัติ ดร.ซุนยัตเซ็น (งานแปล) (2020)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

ที่มา:การวิจัยพันธุศาสตร์เพื่อแปลผลสู่การประยุกต์ (Translational Genetics Research for Application)

หัวเรื่อง:บทบาทของไมโครอาร์เอ็นเอในการควบคุมการออกดอกในข้าว

Img

งานวิจัย

การศึกษาประเภทและสาเหตุของการแปลผิดในการแปลของนักแปลมือใหม่ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพัฒนพงศ์ วงศ์เรณู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาแนวทางการแปลเอกสารประวัติศาสตร์จากภาษาจีนเป็นภาษาไทย:กรณีศึกษาการแปลบันทึกเกี่ยวกับอาณาจักรล้านนาในเอกสารโบราณจีน (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

โปรแกรมแปลข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอักษรเบรลล์ (2012)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
12345678