Search Result of "การแปรเปลี่ยน"

About 24 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการควบคุมการไหลของแก๊สชีวภาพ ด้วยอัลกอริทึมแปรเปลี่ยนได้ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายจามร ดวงกุลสา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเศรษฐกร กาเมือง, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

หัวเรื่อง:การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลเชิงสาเหตุสมรรถนะด้านการใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์: การศึกษาเปรียบเทียบนานาชาติ SITES2006

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. การันต์ คล้ายฉ่ำ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมโครงสร้าง, กลศาสตร์การคำนวณของโครงสร้าง, วิศวกรรมโยธา

Resume

Img
Img
Img

ที่มา:วารสารหน้าจั่ว ฉบับประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย

หัวเรื่อง:โลกทัศน์ลาวโซ่งในบริบทใหม่: ที่ว่างที่แปรเปลี่ยน ประเพณีที่เลือนหาย

Img

ที่มา:วารสารหน้าจั่ว ฉบับว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย (ทบทวนประวัติศาสตร์ ศิลปะ สถาปัตยกรรม การอนุรักษ์)

หัวเรื่อง:โลกทัศน์ลาวโซ่งในบริบทใหม่: ที่ว่างที่แปรเปลี่ยน ประเพณีที่เลือนหาย

Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ท่อใต้ทะเลระหว่างการติดตั้งบนดินที่มีคุณสมบัติเป็นแบบพลาสติกโดยอาศัยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในระบบพิกัดอินทรินสิก (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.การันต์ คล้ายฉ่ำ, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. อรศิริ ปาณินท์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น, การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม, ภูมิทัศน์พื้นถิ่น

Resume

12