Search Result of "การแปรรูปหน่อไม้"

About 14 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาลักษณะทางกายภาพของหน่อไม้สดและการแปรรูปหน่อไม้สด (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

แนวทางการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดและการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปหน่อไม้ของชุมชนบ้านพุเตย จังหวัดกาญจนบุรี (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:การแปรรูปหน่อไม้จากไผ่บนที่สูง

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาลักษณะทางกายภาพของหน่อไม้สดและการแปรรูปหน่อไม้สด

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาลักษณะทางกายภาพของหน่อไม้สดและการแปรรูปหน่อไม้สด

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:ชุดโครงการ : ไผ่บนพื้นที่สูง ; โครงการย่อยที่ 7 ; การแปรรูปหน่อไม้จากไผ่บนที่สูง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวรัศมี ศุภศรี, Imgนางสิริพร สธนเสาวภาคย์, Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:การแปรรูปหน่อไม้จากไผ่บนที่สูง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสิริพร สธนเสาวภาคย์, Imgนางสาวรัศมี ศุภศรี, Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร

Img
Img
Img

Researcher

ดร. อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา, การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม, การศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน, การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

Resume