Search Result of "การแช่เยือกแข็ง"

About 313 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการผลิตโดขนมปังและเพสตรีแช่เยือกแข็ง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img

งานวิจัย

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพด้านเนื้อสัมผัสของผลไม้แช่เยือกแข็งของไทย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การแก้ปัญหาสีชมพูในน้ำมะพร้าวแช่เยือกแข็ง (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทดแทนเลือดด้วยการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

Img

งานวิจัย

ยืดอายุการเก็บรักษามะพร้าวแช่เยือกแข็งด้วยเทคโนโลยีเฮอร์เดิล (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท เอฟ ดับบลิว อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทับทิมกรอบแช่เยือกแข็ง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

แหล่งทุน:บริษัท ทับทิมเฮาส์ จำกัด (นางเยาวเรส ถิระพัฒน์พิบูล )

Img
12345678910...