Search Result of "การแช่อิ่มอบแห้ง"

About 53 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงแช่อิ่มอบแห้งเสริมพรีไบโอติกส์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิวาพร โอเจริญ, อาจารย์

แหล่งทุน:บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตลูกจากแช่อิ่มอบแห้ง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การลดปริมาณน้ำที่จุลินทรีย์สามารถใช้ได้โดยสารกลุ่มโพลีไฮดริกแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, Imgนางสาววราภรณ์ สกลไชย, Imgนางอัญชนา กำลังหาญ

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงแช่อิ่มอบแห้งเสริมพรีไบโอติกส์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิวาพร โอเจริญ, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สละแช่อิ่มอบแห้ง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี, Imgดร.หทัยชนก กันตรง

แหล่งทุน:วิสาหกิจชุมชนสละลอยแก้วสองสลึง

Img
Img
123