Search Result of "การแจกแจงแบบปกติ"

About 13 results
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบการทดสอบภาวะรูปสนิทดีโดยสถิติไลค์ลิฮูดเรโชว์ สำหรับการแจกแจงแบบปกติ

ผู้เขียน:Imgสิริทิพ วะศินรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.อำไพ ทองธีรภาพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางนิดา ชาญบรรยง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบต่อการฝ่าฝืนข้อกำหนดเบื้องต้นเกี่ยวกับความเป็นเอกภาพของความแปรปรวนและการแจกแจงแบบปกติ ในการควบคุมความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียว

ผู้เขียน:Imgจินตนา ศรีศันสนีย์

ประธานกรรมการ:Imgนายอนันตชัย เขื่อนธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

กรรมการวิชารอง:Imgอุมาพร ศิรธรานนท์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของวิธีการทดสอบการแจกแจงแบบปกติ 4 วิธี

ผู้เขียน:Imgชิดชนก ชาญณรงค์

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวปนัดดา อินทร์พรหม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสูญหายในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

ผู้เขียน:Imgจริยา แสงสุวรรณ

ประธานกรรมการ:Imgนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อำไพ ทองธีรภาพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การประมาณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สำหรับการแจกแจงแบบปกติ 2 ตัวแปรเมื่อมีข้อมูลสูญหาย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการทดสอบค่าผิดปกติ ในตัวอย่างที่สุ่มจากหนึ่งประชากรที่มีการแจกแจง แบบปกติ

ผู้เขียน:Imgพรศรี ชินพีระเสถียร

ประธานกรรมการ:Imgนางทรงศิริ แต้สมบัติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสายสุดา สมชิต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวปนัดดา อินทร์พรหม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการทดสอบการแจกแจงแบบปกติของข้อมูล 4 วิธี

ผู้เขียน:Imgรุ้งรวี เอื้อเจริญทรัพย์

ประธานกรรมการ:Imgนางทรงศิริ แต้สมบัติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสายพิณ กาญจนเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ตัวประมาณควรจะเป็นสูงสุดแบบแจ็คไนฟ์สำหรับการแจกแจงแบบปกติ 2 ตัวแปรเมื่อมีข้อมูลสูญหาย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

ดร. ธิดาพร ศุภภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Regression Analysis, Generalized Mixed Model, Bayesian Analysis

Resume

Img

Researcher

ดร. จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ทฤษฏีทางสถิติ

Resume