Search Result of "การแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน"

About 5 results
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ผลการใช้วิธีสอนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาวิชาการออกแบบและการวิเคราะห์การทดลองเชิงประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:ผลการใช้วิธีสอนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา วิชาการออกแบบและการวิเคราะห์การทดลองเชิงประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

Researcher

นาง พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สถิติวิเคราะห์

Resume