Search Result of "การแก้ปัญหาความยากจน"

About 16 results
Img
Img

งานวิจัย

การใช้ประโยชน์มดเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในประเทศไทย (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

Img
Img

ที่มา:เงินงบประมาณมหาวิทยาลัยฯ (โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการแข่งขันในการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในชาติ)

หัวเรื่อง:โครงการผลิตมันสำปะหลังพันธุ์ดีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนต้นพันธุ์และความเสียหายของพันธุ์มันสำปะหลังจากการระบาดของเพลี้ยแป้ง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสกล ฉายศรี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, Imgนายธีระ สมหวัง, Imgดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, Imgดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, Imgนายประภาส ช่างเหล็ก, Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การวิจัยบูรณาการแก้ปัญหาความยากจนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินโดยปลูกไม้โตเร็ว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การวิจัยบูรณาการแก้ปัญหาความยากจนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินโดยปลูกไม้โตเร็ว

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาสถานภาพและความต้องการแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรภายใต้ โครงการนำร่องบูรณาการการบริหารจัดการเชิงพื้นที่เพื่อการต่อสู้เอาชนะความยากจนภาคประชาชน (ศตจ.ปชช.)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชูเกียรติ รักซ้อน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการ เพื่อการแข่งขันในการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในชาติ

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการ เพื่อการแข่งขันในการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในชาติ

Img

ที่มา:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์มดเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การวิจัยบูรณาการแก้ปัญหาความยากจนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินโดยปลูกไม้โตเร็ว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การศึกษาสถานภาพและความต้องการแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรภายใต้โครงการ "นำร่องบูรณาการการบริหารจัดการเชิงพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อ การต่อสู่เอาชนะความยากจน ภาคประชาชน" (ศตจ.ปชช.)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สาคร ชินวงค์, Imgดร.สิรีรัตน์ เชษฐสุมน, อาจารย์

Img
Img

Researcher

ดร. บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:การปลูกสร้างสวนป่า(วนวัฒนวิทยาของป่าปลูก), วนวัฒนวิทยาในเขตเมือง, ระบบวนเกษตร, การจัดการดินป่าไม้

Resume