Search Result of "การเห็นคุณค่าในตนเอง"

About 113 results
Img

งานวิจัย

การใช้กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาในการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกรกฎา นักคิ้ม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนามาตรวัดการเห็นคุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นรุตม์ พรประสิทธิ์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การพัฒนามาตรวัดการเห็นคุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์ (2019)

ผู้แต่ง:ImgDr.Narut Pornprasit, Lecturer,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
123456