Search Result of "การเหนี่ยวนำการเป็นสัด"

About 31 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย พีรยุทธ นิลชื่น

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ระบบสืบพันธุ์สัตว์, วิทยาศาสตร์น้ำนม, วิทยาศาสตร์เนื้อ, , การผลิตโคและกระบือ, สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางระบบสืบพันธุ์สัตว์ และสาขาการผลิตโคเนื้อและโคนม

Resume

Img

ที่มา:บริษัท และ ฟาร์ม

หัวเรื่อง:การศึกษาความสัมพันธ์ของการตั้งท้องและการใช้ Progesterone ร่วมกับ PGF2? และ GnRH สังเคราะห์ GnRH ธรรมชาติ หรือ hCG ในแม่โคเนื้อ

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39

หัวเรื่อง:ผลของการเหนี่ยวนำการเป็นสัดต่อความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนมที่มีปัญหาผสมติดยาก

Img

ที่มา:ฟาร์ม บริษัท

หัวเรื่อง:การศึกษาความสัมพันธ์ของการตั้งท้องและการใช้ Progesterone ร่วมกับ PGF2? และ GnRH สังเคราะห์ GnRH ธรรมชาติ หรือ hCG ในโคเนื้อสาว

Img

งานวิจัย

การศึกษาโปรกรมเหนี่ยวนำการตกไข่ และผสมเทียมตามระยะเวลาทีกำหนดต่อการสืบพันธุ์ของโคเนื้อ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางทวีพร เรืองพริ้ม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายริเชษฐ์ พึ่งชัย, Imgดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, Imgนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, Imgนายสมพร ปุ่นโก๋

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ๋สัตว์

หัวเรื่อง:การศึกษาโปรกรมเหนี่ยวนำการตกไข่ และผสมเทียมตามระยะเวลาทีกำหนดต่อการสืบพันธุ์ของโคเนื้อ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางทวีพร เรืองพริ้ม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายริเชษฐ์ พึ่งชัย

Img

ที่มา:บริษัท และ ฟาร์ม จำกัด

หัวเรื่อง:การศึกษาความสัมพันธ์ของการตั้งท้องและการใช้ Progesterone ร่วมกับ PGF2? และ GnRH สังเคราะห์ GnRH ธรรมชาติ หรือ hCG ในแม่โคเนื้อ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท และ ฟาร์ม จำกัด

หัวเรื่อง:การศึกษาความสัมพันธ์ของการตั้งท้องและการใช้ Progesterone ร่วมกับ PGF2? และ GnRH สังเคราะห์ GnRH ธรรมชาติ หรือ hCG ในโคเนื้อสาว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

นาย ริเชษฐ์ พึ่งชัย

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตกระบือและโค) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การเลี้ยงโคเนื้อ, การผสมเทียม

Resume

12