Search Result of "การเหนี่ยวนำการตกไข่"

About 38 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาโปรกรมเหนี่ยวนำการตกไข่ และผสมเทียมตามระยะเวลาทีกำหนดต่อการสืบพันธุ์ของโคเนื้อ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางทวีพร เรืองพริ้ม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายริเชษฐ์ พึ่งชัย, Imgดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, Imgนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, Imgนายสมพร ปุ่นโก๋

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของ hCG และ GnRH ในการเหนี่ยวนำการตกไข่และอัตราการตั้งท้องหลังการผสมเทียมในม้า

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:การใช้ progesterone ร่วมกับ gonadotropin-releasing hormone และ prostaglandin F2 alpha ในการเหนี่ยวนำให้ตกไข่และผสมเทียมแบบกำหนดเวลาในโคเนื้อ

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:การใช้ progesterone ร่วมกับ gonadotropin-releasing hormone และ prostaglandin F2? ในการเหนี่ยวนำให้ตกไข่และผสมเทียมแบบกำหนดเวลาในโคเนื้อ

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ความชุกของการติดเชื้อ Trypanosoma evansi ที่ทำให้เกิดอาการแท้งในโคนมในเขตภาคกลางของประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การศึกษาการเหนี่ยวนำการตกไข่และผสมเทียมแบบกำหนดเวลาโดยการใช้ progesterone ร่วมกับ prostaglandin F sub(2) alpha และ hCG หรือ GnRH รูปแบบต่าง ๆ ในแม่โคเนื้อ

Img

Researcher

นาย วิสูตร ไมตรีจิตต์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตกระบือและโค) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นาง ทวีพร เรืองพริ้ม

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตกระบือและโค) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img
Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ๋สัตว์

หัวเรื่อง:การศึกษาโปรกรมเหนี่ยวนำการตกไข่ และผสมเทียมตามระยะเวลาทีกำหนดต่อการสืบพันธุ์ของโคเนื้อ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางทวีพร เรืองพริ้ม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายริเชษฐ์ พึ่งชัย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การศึกษาการเหนี่ยวนำการตกไข่และผสมเทียมแบบกำหนดเวลาโดยการใช้ progesterone ร่วมกับ prostaglandin F2? และ hCG หรือ GnRH รูปแบบต่าง ๆ ในแม่โคเนื้อ

Img

Researcher

นาย คงปฐม กาญจนเสริม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการสืบพันธ์ุ

Resume

Img

Researcher

ดร. อาคม สังข์วรานนท์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Veterinary Entomology, Veterinary Acarology, Veterinary Diagnostic Parasitology, Veterinary Helminthology

Resume

12