Search Result of "การเหนี่ยวนำ"

About 275 results
Img
Img

งานวิจัย

การคัดเลือกพริกขี้หนู (Capsicum frutescens L.) ทนแล้ง โดยการเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยรังสีแกมมา (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอุษา คำสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสร้างปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน เรื่อง แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำและการวัดความเหนี่ยวนำ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกนกพจน์ อารีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgจาริณี เกียงเอียะ

แหล่งทุน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของสาร p-coumaric acid ในหนูไมซ์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะสมองขาดเลือดและภาวะเลือดไปเลี้ยงสมองลดลงต่อเนื่องยาวนาน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วชิรญาณ์ ธงอาสา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินสนับสนุนการทำปัญหาพิเศษระดับปริญญาตรีและบัฒฑิตศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...