Search Result of "การเสียหายของโครงสร้าง"

About 11 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความเสียหายของโครงสร้างเรือเดินทะเลที่ใช้วัสดุเหล็กกล้าเชื่อมกับอลูมิเนียม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โยธาสาร จัดพิมพ์เผยแพร่โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

หัวเรื่อง:ความเสียหายของโครงสร้างเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เนื่องจากปรากฏการณ์ทรายไหลและการเกิดแผ่นดินแยก

Img

Researcher

ดร. นันทวัฒน์ ขมหวาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Repaired Concrets Structures, FE Modelling

Resume

Img

Researcher

ดร. ธิดารัตน์ จิระวัฒนาสมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมโครงสร้าง, การเสริมกำลัง

Resume

Img

Researcher

ดร. พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:กลศาสตร์ของวัสดุ, การออกแบบโครงสร้างวัสดุคอมโพสิท, โครงสร้างแซนด์วิช, การวิเคราะห์ความเสียหายของโครงสร้างคอมโพสิท

Resume

Img

Researcher

ดร. สุวิมล สัจจวาณิชย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Construction Material and contrete Design, Repair and maintenance of RCStructure

Resume