Search Result of "การเสริมสร้างสมรรถนะวิจัย"

About 11 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบการเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในโลกอนาคต (2019)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดร.ศิริยุพา พูนสุวรรณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์, Imgรศ.ดร.ศิริยุพา พูนสุวรรณ

แหล่งทุน:สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ผ่านเว็บที่เสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครู

ผู้เขียน:Imgณัฐพล รำไพ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สาโรช โศภีรักข์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgChatsirt Piyapimonsit, Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษาในรายวิชาวิธีการสอนวิชาธุรกิจพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูในการเตรียมความพร้อมสำหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. วราภรณ์ แย้มทิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิจัยการศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา, การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม, การศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน, การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

Resume