Search Result of "การเสริมสร้างขีดความสามารถ"

About 27 results
Img

ที่มา:โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาระยะปลูกและระบบการปลูกไพลแซมในแปลงปลูกไม้ผลบางชนิด

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวัลลภ โพธิ์สังข์, Imgนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, Imgนางสาวนิภา เขื่อนควบ

Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "การเสริมสร้างขีดความสามารถของระบบนิเวศเกษตรตามแนวพระราชดำริ"

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินปลูกพืชยนพื้นที่สูงกับระบบนิเวศเกษตร

Img

งานวิจัย

ศักยภาพและแนวทางเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ ธ.ก.ส. (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จารึก สิงหปรีชา, อาจารย์

แหล่งทุน:ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น ประเภทขวัญใจผู้เข้าร่วมงาน (2012)

ผลงาน:การเสริมสร้างขีดความสามารถของเกษตรกรในการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่สำหรับข้าว

นักวิจัย: Imgดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, อาจารย์ Imgทัศนีย์ อัตตะนันทน์

Doner:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)

Img

Researcher

ดร. สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การท่องเที่ยว, อุตสาหกรรมการบริการ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การท่องเที่ยวโดยชุมชน

Resume

Img

ที่มา:ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หัวเรื่อง:ศักยภาพและแนวทางเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ ธ.ก.ส.

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จารึก สิงหปรีชา, อาจารย์

Img

ที่มา:กรมเจรจาการค้าภายในประเทศ กระทรวงพาณิชย์

หัวเรื่อง:การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการค้าภายในของไทยเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ศึกษากรณี: ผลกระทบต่อโครงสร้างตลาดธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จารึก สิงหปรีชา, อาจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:การเสริมสร้างขีดความสามารถของเกษตรกรในการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่สำหรับข้าว

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)

หัวเรื่อง:การเสริมสร้างขีดความสามารถของเกษตรกรในการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่สำหรับข้าว

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาระยะปลูกและระบบการปลูกไพลแซมในแปลงปลูกไม้ผลบางชนิด (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนิภา เขื่อนควบ, Imgนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, Imgนายวัลลภ โพธิ์สังข์

แหล่งทุน:โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12