Search Result of "การเสริมสร้าง"

About 515 results
Img

งานวิจัย

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม (1998)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชาญ ภู่พัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

Img

งานวิจัย

การเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวณิธิชา ธรรมธนากูล, อาจารย์

แหล่งทุน:กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส)

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทางเลือกเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กเชิงอุตสาหกรรม

Img

ที่มา:โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย

หัวเรื่อง:ชุดโครงการ การวิจัยและพัฒนาด้านภาษาและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปีงบประมาณ 2548

Img

ที่มา:โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาระยะปลูกและระบบการปลูกไพลแซมในแปลงปลูกไม้ผลบางชนิด

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวัลลภ โพธิ์สังข์, Imgนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, Imgนางสาวนิภา เขื่อนควบ

Img

ที่มา:สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

หัวเรื่อง:โครงการน้ำเชื้อช้างแช่เย็น แช่แข็ง และการผสมเทียมในช้างไทย

Img
Img

ที่มา:โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย มก. ปี 2547

หัวเรื่อง:ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาในการผลิตมะม่วงคุณภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, ศาสตราจารย์, Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:งบเสริมสร้างความเข้มแข็ง

หัวเรื่อง:LCA Agri-food Asia

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ

หัวเรื่อง:การสร้างวิทยาเขตสีเขียวที่กินได้ : การวิจัยเพื่อจัดทำแนวทางการทำเกษตรกรรมในเมืองภายในมหาวิทยาลัย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สิกิต อริฟวิโดโด, อาจารย์, Imgดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "การเสริมสร้างขีดความสามารถของระบบนิเวศเกษตรตามแนวพระราชดำริ"

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินปลูกพืชยนพื้นที่สูงกับระบบนิเวศเกษตร

Img
Img
12345678910...