Search Result of "การเลือกผู้ให้บริการ"

About 5 results
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการดูแลระบบไฟฟ้า และการจำแนกกลุ่มของผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตพื้นที่การไฟฟ้านครหลวง

ผู้เขียน:Imgอโณทัย อัมพวะมัต

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธีรารัตน์ วรพิเชฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgPrapimpun Limsuwan

Img

Researcher

ดร. ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ธุรกิจระหว่างประเทศ, เศรษฐศาสตร์, การจัดการการตลาด

Resume

Img

งานวิจัย

ผลกระทบของสื่อโฆษณาอินเตอร์แอ๊กทีฟที่มีผลการตัดสินใจของผู้บริโภค (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (13) ประชุมวิชาการ (56)