Search Result of "การเลี้ยงสุกร"

About 132 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสุกร (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุเจตน์ ชื่นชม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การคัดเลือกพันธุ์กวาวเครือขาวที่เกิดจากการผสมข้ามโดยธรรมชาติ (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ทับเจริญ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ภาณี ทองพำนัก

แหล่งทุน:กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาการปลูกกวาวเครือขาวพันธุ์ SAROI 1 ให้ได้ผลผลิตสูง (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ทับเจริญ

แหล่งทุน:กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยการพัฒนาเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมในเขตร้อนชื้น (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

Study on Feeding of the Bamboo Silage for Pigs (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์

แหล่งทุน:บริษัท นิโตโม จำกัด

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยการพัฒนาเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมในเขตร้อนชื้น (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

สภาพของโรงเรือนอนุบาลต่อการขยายพันธุ์กวาวเครือขาวจากต้นตอที่ปลูกด้วยเมล็ดและจากป่า (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ทับเจริญ

แหล่งทุน:กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Img
Img

งานวิจัย

การใช้สมุนไพรกวาวเครือขาวเพิ่มสมรรถภาพการลิตไข่ในแม่ไก่ไข่อายุ>55สัปดาห์ 1สมรรถภาพการให้ผลผลิตไข่และคุณภาพไข่ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอรทัย จินตสถาพร

แหล่งทุน:สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
1234567