Search Result of "การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ นครราชสีมา"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:วารสารวิจัยรามคำแหง

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครราชสีมา

Img

Researcher

ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Human Ecology, การจัดการทรัพยากรครอบครัว, พฤติกรรมผู้บริโภค , การออกแบบการวิจัย

Resume

Img

Researcher

ดร. ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การประเมินภาวะโภทชนาการ, โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน , การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ , โภชนาการ, วิทยาศาสตร์การอาหาร

Resume